Vad säger lagen om diskriminering? - Kommissionen mot

1393

DO och diskrimineringslagen Unionen

ISBN: 9789139115861. Typ av verk: Lagkommentar. Bland annat tar vi upp nyheter i diskrimineringslagen samt upphävandet av lagen (1982:764) om vissa anställningar vid upplåtna enheter. Förändring i  I diskrimineringslagen (2008:567) gäller förbud mot diskriminering inom i princip alla samhällsområden och för samtliga diskrimineringsgrunder: kön,  I diskrimineringslagen framgår vilka grunder som är skyddade för trakasserier och diskriminering samt hur dessa definieras.

Diskrimineringslagen

  1. Gymnasium beteendevetenskap kriminologi
  2. När ska en ny bil besiktigas första gången
  3. Introduction to statistical quality control
  4. Variabel produkt woocommerce
  5. Bradykardie therapie

Det innebär lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande   Diskrimineringslagen. Sexuella trakasserier som juridiskt begrepp finns i diskrimineringslagen. Lagen innehåller sex olika former av diskriminering: Direkt   22 mar 2016 I februari 2016 överlämnade regeringen en lagrådsremiss till Lagrådet i vilken en rad lagändringar i bl.a. diskrimineringslagen (2008:567)  19 feb 2020 Diskrimineringslagen innehåller en form av diskriminering som benämns bristande tillgänglighet.

Diskrimineringslagen : en lärobok - Håkan Gabinus - Adlibris

2004-03-09 Diskriminering slagen ( 2008:567) syftar till att förhindra och motverka diskriminering samt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och ålder ( 1:1 ). 2 (27) Discrimination Act (2008:567) Amendments incorporated up to and including SFS 2014:958. Transitional provisions omitted.

Diskrimineringslagen

Diskrimineringslagen - Legimus

Sedan 2009 gäller en sammanhållen diskrimineringslag för arbetsliv, utbildning och andra samhällsområden. Diskrimineringslagen. En kommentar ger en  Diskrimineringslagen beskriver också när och var lagen gäller. Här är några exempel på situationer som räknas som diskriminering: i skolan, om du är elev; på  Det gör myndigheten främst genom att se till att diskrimineringslagen följs. DO:s arbete gäller alla diskrimineringsgrunder. Om du har anmält trakasserier till KTH   DO och diskrimineringslagen. Diskrimineringsombudsmannen (DO) är en statlig myndighet som arbetar mot diskriminering och för allas lika rättigheter och  Diskrimineringslagen förbjuder missgynnande eller kränkningar som har samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna.

Diskrimineringslagen

Förlag: Norstedts Juridik. ISBN: 9789139115861. Typ av verk: Lagkommentar. Bland annat tar vi upp nyheter i diskrimineringslagen samt upphävandet av lagen (1982:764) om vissa anställningar vid upplåtna enheter.
Tecknade pengar

Lagens ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Lagen är tvingande och kan ej inskränkas genom avtal. Diskrimineringslagen innehåller krav på att ett förebyggande arbete ska ske fortlöpande och systematiskt med syfte att främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Diskrimineringslagen 3 kap. Aktiva åtgärder ES 20.02.25 Inledande bestämmelser 1 § Aktiva åtgärder är ett förebyggande och främjande arbete för att inom en verksamhet motverka diskriminering och på annat sätt verka för lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, diskrimineringslagen som därutöver hjälper till att ge diskriminerade individer ett starkare skydd.

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. Lag (2014:958). Lag (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. Lag (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning. Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. Under den här kategorin har vi samlat information om lagens definitioner av diskriminering och de centrala begrepp som är kopplade till dem.
Vardering lager

Arbetsgivaren ska årligen analysera och kartlägga skillnader i lön mellan kvinnor och män som utför arbete som är att betrakta som lika eller likvärdigt samt analysera om förekommande löneskillnader har direkt eller indirekt samband med kön. I diskrimineringslagen står det bland annat att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera en person i arbetsliv eller utbildning på grund av funktionsnedsättning. Bristande tillgänglighet räknas sedan 1 januari 2015 som diskriminering, vilket innebär att en person med en funktionsnedsättning inte får missgynnas genom att åtgärder för tillgänglighet inte vidtas. Bristande tillgänglighet som diskrimineringsform. Sedan 1 januari 2015 har Diskrimineringslagen (2008:567) en särskild diskrimineringsform som benämns ”bristande tillgänglighet”. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har att göra med kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. DO övervakar också att föräldralediga inte blir sämre behandlade på jobbet.

Fri frakt. Alltid bra priser och  Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567);. utfärdad den 23 november 2017. Enligt riksdagens beslut.
Montico eskilstuna
Diskrimineringslagen: Lika villkor

ålder. Läs mer om respektive diskrimineringsgrund nedan. Det följer av diskrimineringslagen (2008:567). Enligt lagen kan diskriminering vara direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktion att diskriminera. Diskriminering innebär ett missgynnande eller en kränkning av någons värdighet. Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.